Měníme osnovy

FAQ

Kdo se na podílí na iniciativě Měníme osnovy a jak je financována?

Na iniciativě se podílí Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Nadací Blíž k sobě, Nadací České spořitelny. Je financována soukromým sektorem prostřednictvím těchto dvou nadací a nadace Abakus, na výrobě obsahu kampaně se podílí zejména agentura DFMG, Stanislav Adámek - tvůrce videí a NPI ČR, který je také jejím odborným garantem, dále i ostatní zakladatelé a partneři kampaně.
Dalšími partnery iniciativy jsou například Česká televize (ČT Edu), Unie rodičů, Česká středoškolská unie, Asociace Podnikavé Česko, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Partnerství pro vzdělávání 2030, nestátní nezisková organizace Step by Step a její program Začít spolu. Záštitu iniciativě udělilo MŠMT a 2. ekonomická transformace.
Záštitu iniciativě Měníme osnovy udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Komu je iniciativa především určena?

Iniciativa Měníme osnovy si vytkla za cíl oslovit veřejnost a učitele. Má být součástí a podporou komplexní systémové změny vzdělávání v ČR - revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). V rámci nového kurikula připravuje Národní pedagogický institut důkladnou podporu pro učitele a vedení škol. Jsou pro ně vytvořeny webové stránky https://revize.rvp.cz/, kde najdou základní parametry chystaných změn, ale také příklady dobré praxe a další podklady nebo pomůcky, například ve formě videí a webinářů.

Proč jste kampaň spustili právě v této době?
Proč byla odstartována zrovna nyní?

Práce na revizi RVP stále pokračují podle dohodnutého harmonogramu. Téma reformy RVP komunikujeme dlouhodobě a celý proces je založen na participaci všech zainteresovaných aktérů, kteří jsou od počátku zváni do společné diskuze a zdůrazňují, že komunikace s veřejností je velmi důležitou součástí. Proto je realizace kampaně Měníme osnovy součástí dlouhodobého procesu a plánování ve shodě se všemi jejími partnery.

Pokud se chcete seznámit se všemi výstupy procesu tvorby reformy RVP, navštivte web: https://velke-revize-zv.rvp.cz/ (zde je obsáhlá odborná databáze výstupů) a https://revize.rvp.cz/ (obsahuje informace o problematice RVP „populárnější“ formou).

Společenská poptávka je zřejmá. Musíme děti připravit nejen na svět současný, ale zejména na svět budoucí. Sami učitelé cítí, že změna je potřeba a jako většina z nás se zásadních změn obávají, nebo jsou jim nepříjemné. Někteří nadále setrvávají u způsobu výuky, jenž přestává odpovídat poptávce rodičů, kteří požadují, aby škola jejich děti připravila na měnící se podmínky světa 21. století.

Jakou logikou jste videa pro kampaň vytvářeli?

Videa jsou postaveny na osobnostech, které se staly ambasadory kampaně a z perspektivy své profese (učitel, podnikatel), nebo sociální role (rodič). Tito ambasadoři pak přibližují pohled, jakým by se mělo vzdělávání v 21. století ubírat, aby vzdělávalo budoucí generaci do světa, kterému budou rozumět, a ve kterém dokáží spokojeně žít.

Jak můžete vnímat roli učitelů, jako nositelů změny, když oni sami změnu nevyvolali?

Je nutné zdůraznit, že spousta učitelů už nyní učí moderně a inovativně. Nové RVP jim dá jasný rámec, kde se pohybovat. Zároveň poskytne učitelům “návod” jak s žáky pracovat, jaké si stanovovat cíle, jak si ověřovat, že jich dosáhli atd. Také zmírní rozdíly mezi jednotlivými školami.

Proč se vlastně nyní pracuje na revizi RVP, když se některé školy neřídí ani těmi stávajícími?

Důležitou informací je, že stávající RVP nebyl pro školy závazný. K tomu je třeba doplnit, že předchozí revizi rámcových vzdělávacích programů se nepodařilo plošně implementovat, protože učitelé neměli dostatečnou systémovou podporu a samotné změny byly nedostatečně komunikovány odborné i široké veřejnosti. Právě proto chce NPI kampaní Měníme osnovy předejít stejnému scénáři. Současně chceme reflektovat nová témata, která se objevila a zásadně mění “pravidla hry”, např. umělá inteligence a její využití, aby byl obsah vzdělávání aktualizován o odpovídal současné realitě.