V současném světě potřebujeme pro úspěšný život víc než jen vědomosti.

Co jsme dříve nazývali školními osnovami, dnes zastřešuje termín rámcový vzdělávací program, v jednotlivých školách je to pak školní vzdělávací program. A právě ten rámcový program nyní prochází revizí. Dnešní svět se stále rychle mění a my chceme, aby na to naše děti byly připravené, a aby v tomto světě dokázaly být šťastné.

Připravujeme děti na život

V českých školách začíná velká změna. Právě probíhá revize vzdělávacího programu. Dnešní svět se stále rychle mění a my chceme, aby na to naše děti byly připravené, a aby v tomto světě dokázaly být šťastné. Dětem na základních školách ubývá šprtání letopočtů a láčkovců bez širšího kontextu. Naopak získávají větší prostor pro rozvíjení dovedností, které jim pomohou zorientovat a uplatnit se v dnešním dynamickém světě. Naučí se lépe pracovat s informacemi, řešit problémy, orientovat se ve svých emocích nebo pečovat o své okolí a myslet na budoucnost svou i naší planety.

Změny pohledem rodičů

Cílem změny vzdělávacího programu je, aby výuka děti lépe připravila na život a rozvíjela u nich pozitivní vztah k učení. Děti se do školy budou více těšit a odcházet z ní lépe připravené. Rodiče samozřejmě napadá spousta otázek: Co změna obnáší? Nebudou se teď děti ve škole jen flákat? Nebudou mít příliš mnoho povinností a učení? Obavy jsou přirozené. Nebojte se o nich mluvit s učiteli a řediteli škol, do kterých chodí vaše děti, veďte diskuzi s pedagogy, ale také s dalšími rodiči. Zájem široké veřejnosti o téma vzdělávání je velmi důležitý.

JSEM RODIČ A CHCI SE ZAPOJIT DO ZMĚN

Změny pohledem učitelů

Díky správné metodice a vhodným nástrojům vzniká větší prostor, aby spolu učitelé a žáci úzce spolupracovali a vzájemně se inspirovali. Učitelé a vedení škol získávají dostatek podpory od Národního pedagogického institutu (NPI ČR) v podobě školení, webinářů a vhodné metodiky, aby mohli rozvíjet své žáky, zohledňovat jejich talent a připravovat je na život v současném i budoucím světě. Kromě toho se NPI ČR zaměří na profesní růst a vzdělávání pedagogů, aby je práce s dětmi bavila a motivovala.

Chci znát detaily nového vzdělávacího programu

Změna pohledem studentů

Celý svět se mění a o budoucnosti mladé generace máme jen velmi malé představy. Milí žáci a studenti, naše budoucnost je ve vašich rukou, nebojte se ptát se svých učitelů, ředitelů a zajímat se o to, kam vaše škola směřuje. Pořádejte debaty s vašimi učiteli o škole. Kandidujte do školských rad, dohlížejte a zastupujte zájmy vašich spolužáků. Škola je totiž místo, které spoluvytváří všichni učitelé i žáci.

JSEM STUDENT A CHCI SE ZAPOJIT DO ZMĚN

Hlavní kompetence

Mít určitou kompetenci znamená, že máme funkčně propojené vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty. To nám umožňuje úspěšně zvládat úkoly a situace, do kterých se dostáváme ve škole, práci nebo osobním životě. Tak, jak jsou definované v aktuální změně vzdělávacího programu, dětem pomohou v osobním rozvoji a ukážou jim cestu, jak se lépe uplatnit v dnešní společnosti. Získají je učením a vzájemnou spoluprací s učiteli.

Kompetence komunikační

Učíme se mít informovaný názor a být součástí diskuze.

Děti se učí vyjadřovat své názory a myšlenky, ale také vyslechnout druhé. Učí se využívat a současně také ověřovat různé zdroje informací. Ukazujeme, že i odlišné názory si zaslouží respekt a mohou nás obohatit. Své komunikační dovednosti využijí k navazování vztahů a funkční spolupráci v naší zemi i ve světě.

Kompetence personální a sociální

Občas je to těžké, ale učíme se s tím poprat.

Dětí se učí o svém psychickém a fyzickém zdraví. Zjišťují, že je důležité se pravidelně hýbat, odpočívat a také si říkat o pomoc. Učí se rozumět tomu, co cítí, a poznávat, jak to ovlivňuje jejich myšlení a chování. Poznávají, jak zdravě zvládat stres a budovat si potřebnou odolnost vůči zátěži. Rozvíjejí si dovednosti, které jim pomáhají cítit se dobře a udržovat dobré vztahy s druhými.

Kompetence k podnikavosti a pracovní

Pekař nebo lékař? Učíme se jít svou cestou.

Děti se učí být tvůrci své vlastní cesty. Podporujeme je v jejich talentu, aby mohly být tím, čím chtějí být, a věděly jak na to. Seznamují se s možnostmi, které jim dnešní společnost nabízí, a vyhledávají vhodné příležitosti, kde se mohou realizovat.

Kompetence kulturní

Máme nápad a nebojíme se ho použít.

S dětmi rozvíjíme jejich kreativní myšlení a tvořivost. Děti ví, že se o svůj nápad mohou podělit s ostatními a bude brán v potaz. Učí se vyjadřovat své myšlenky, zážitky a emoce prostřednictvím různých médií – hudbou, tancem literaturou nebo vizuálním uměním. Rozvíjejí svou tvořivost, kterou budou ve svém budoucím profesním životě potřebovat. Poznávají naše i světové kulturní dědictví a učí se respektu k rozmanitosti.

Kompetence k řešení problému

Učíme se řešit problémy

Děti se učí identifikovat a řešit problémy. Zkoumají různé varianty řešení a hledají tu nejlepší. Zjišťují, jak kriticky vyhodnocovat informace, uvážlivě se rozhodovat a vyhodnotit, zda zvolené řešení skutečně funguje. Uplatňují nejen svou kreativitu, ale i vytrvalost a odhodlání překonávat překážky.

Kompetence k učení

Učení nás baví.

Děti rozvíjejí vlastní motivaci k učení. Mají chuť přicházet věcem na kloub. Vědí, že školou učení nekončí. Učení pro ně není nutné zlo, ale celoživotní cesta za objevováním světa a svého místa v něm.

Kompetence občanská a udržitelnosti

Učíme se o přírodu a společnost pečovat, než láčkovce jmenovat.

Děti se dozvídají, jak co nejlépe prospívat svému okolí. Vedeme je k uvědomění, že je potřeba se podílet na budoucnosti své, ale i naší planety. Otevíráme témata jako udržitelnost a základní hodnoty demokratické společnosti. Učíme děti nezavírat oči před bezprávím. Každý z nás může měnit k lepšímu ten kousek světa, ve kterém žije.

Kompetence digitální

Učíme se ověřit, čemu na netu uvěřit.

Děti se učí ověřovat informace na internetu a v médiích. Také se vzdělávají v bezpečném a uvědomělém používání sociálních sítí a různých digitálních nástrojů. Protože on-line svět je a bude součástí jejich životů, je nutné umět v něm bezpečně a zodpovědně žít.

Kdy a jak změna proběhne?

Návrh změny vzdělávacího programu připravují odborníci v čele s Národním pedagogickým institutem České republiky. Nejedná se pouze o jeden dokument s názvem Rámcový vzdělávací program. Plánovaná změna bude komplexní. NPI ČR připravuje propracovanou metodiku, která každému učiteli pomůže zavést změny do svého stylu učení. Probíhají semináře a workshopy.

Nový Rámcový vzdělávací program vzniká ve spolupráci mnoha odborníků. Rodiče a žáci tak mají jistotu, že styl a obsah výuky je bude posouvat a rozvíjet a zároveň bude v souladu s požadavky, které jsou na ně kladené u přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia. Přizpůsobený změnám bude postupně také obsah učebnic.

S učiteli proběhlo o změnách mnoho diskuzí. Nový Rámcový vzdělávací program bude postupně záváděn do škol.

A co víc, promění se přístup vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách.

Podporují nás

Zakladatelé

Partneři

Hlavní mediální partner

Záštita

Souzním se změnou

Sdílíte stejný názor na vzdělávání jako my? Zdají se vám změny ve vzdělávacím programu přínosné pro budoucnost našich dětí a naší společnosti? Budeme rádi, když o nich budete mluvit se svými známými, kamarády a rodinnými příslušníky.

Vaše podpora je důležitá a pomůže dále rozvíjet vzdělávací systém v České republice.

Podpisem získáte přístup k pravidelným informacím o změnách vzdělávání v České republice očima odborníků, učitelů, ale také rodičů.

Jsme skupina odborníků, pedagogů, rodičů a dětí, kteří mají stejný cíl - zajistit našim dětem takový způsob vzdělání, který je připraví na úspěšný život v 21. století.

Přidat se ke změně